icoon Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

CKSA, het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen, biedt vanuit christelijke inspiratie en binnen de Antwerpse context gewoon en buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en zorg op maat aan op een pedagogisch en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Onze gemeenschap steunt op waarden en wil deze waarden ook doorgeven aan de jongeren die ons worden toevertrouwd. De basis waaruit alles vertrekt is de christelijke waarde van liefde: jezelf graag zien, de anderen graag zien, liefhebben. Vanuit deze houding, die Jezus ons voorleefde, reiken we de hand aan onze kinderen en jongeren, onze collega’s en de ouders van onze leerlingen. Als katholieke dialoogscholen hechten we veel belang aan en bouwen we op de volgende waarden:

•  We willen respect tonen voor elkaar en voor de mensen waarmee we mogen werken.
•  We willen vertrouwen geven aan elkaar en dit gekregen vertrouwen niet beschamen.`
•  We willen streven naar eerlijkheid tegenover onszelf en tegenover de anderen.
•  We willen kritisch en creatief omgaan met vernieuwingen, zowel op pedagogisch, didactisch als maatschappelijk vlak.
•  We willen onze verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de maatschappij en de vragen die ze stelt aan onze scholengemeenschap, vanuit een positief kritische houding. We willen tevens verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden en gedragingen.
•  We willen een scholengemeenschap zijn waar iedereen die zich wil aansluiten welkom is. Wij zijn verdraagzaam en erkennen en waarderen verschillen tussen mensen. Mensen kunnen bij ons positief met elkaar omgaan zonder hun identiteit te verliezen. Discriminatie zullen we bestrijden.
•  We willen een blije scholengemeenschap zijn met een uitgesproken optimisme. We nemen de aangereikte kansen werkelijk aan en trachten er iets positiefs mee te doen. 

We willen de kinderen en de jongeren in onze scholen vormen tot goede volwassenen die deze waarden in zich dragen. Zo dragen we bij tot een waarden-volle samenleving.
Wij geloven dat onze inzet een teken van hoop is voor alle kinderen die ons zijn toevertrouwd en bijdraagt aan een menselijke wereld. Zo werken we, met vallen en opstaan, aan onszelf en aan onze medemens.

Visie

•  CKSA en de scholengemeenschappen willen vertrekken vanuit de mogelijkheden, talenten en noden van ieder kind/jongere en voor hen streven naar een eigenwaardige plaats in de maatschappij die ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen waarmaken. We beogen gelijkwaardig burgerschap op het gebied van leren, werken, wonen, vrije tijd, zelfbeschikking, zelfbewustzijn, participatie. Dat doen we door onderwijs en zorg op maat aan te bieden.

•  CKSA is, samen met de scholengemeenschappen, voor alle participanten een meerwaarde door in te zetten op:

 • meer efficiëntie,
 • een kwaliteitsverhoging,
 • duidelijke specialisatie,
 • een gezamenlijke draagkracht,
 • de professionaliteit van directeurs.

•  CKSA zorgt voor een organisatorische, materiële en financiële ondersteuning van haar scholen, waarbij kansrijke en veilige leeromgevingen voorop staan.

•  CKSA evolueert, samen met de scholengemeenschappen, naar een expertisecentrum dat vragen beantwoordt van individuele scholen. Ze vormen als het ware een brug tussen onze scholen en externe partners, elk met hun kennis of expertise.

•  Deze expertise situeert zich op het vlak van coördinatie, van zorg, van ICT, van administratie, van personeelsbeleid, van financieel beleid, van veiligheid en preventie,… De inhoud van deze expertise kan veranderen naargelang

 • de doelen die men vooropstelt,
 • de mensen die men aanwerft,
 • de acties die worden opgezet,
 • de middelen die worden toegekend aan de scholen en de scholengemeenschappen

•  CKSA en de scholengemeenschappen streven naar innovatie door nieuwe zaken in een eerste fase te verkennen binnen ons expertisecentrum.
We vertrekken vanuit de behoeftes die leven bij de partners, naast de verplichte zaken die opgelegd worden door de regelgeving. Daarbij houden we rekening met de draagkracht van de partners.

•  CKSA en de scholengemeenschappen waken over het behoud van de autonomie van de verschillende scholen en stimuleren het zelfsturend vermogen.
CKSA en de scholengemeenschappen tekenen inhoudelijke en organisatorische kaders uit waarbinnen elke school een eigen pedagogische en didactische identiteit ontwikkelt.

•  CKSA en de scholengemeenschappen communiceren op een open en transparante manier.

•  CKSA en de scholengemeenschappen bieden gedreven mensen met kritische zin en een talent voor samenwerking een aantrekkelijke werkplek aan. Onze medewerkers krijgen voldoende groeikansen om te ontwikkelen tot volwaardige professionals die levenslang leren.
CKSA en de scholengemeenschappen stippelen daarvoor een algemeen gezamenlijk personeelsbeleid uit met oog voor het welzijn van alle medewerkers.

•  CKSA en de scholengemeenschappen waarborgen een continuïteit door afspraken over het engagement van de externe partners vast te leggen in een verbintenis.
Dit alles om de volgende algemene doelen te bereiken:

 • De samenwerking tussen de partners verhogen.
 • Het beleidsvoerend vermogen in de verschillende scholen vergroten.

Deze zaken worden gerealiseerd door keuzes te maken en duidelijke doelstellingen met een tijdspad te voorzien.

 

 

Heeft u nog een vraag?

Laat het ons weten

Koekje?

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze site en kan je niet uitschakelen. Hoe meer cookies je aanvaardt, hoe beter de site werkt. Maar de keuze is aan jou! Meer informatie kan je vinden in ons cookiebeleid

ik eet ze allemaal op! cookie instellingen